Thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế

16/06/2023  Lượt xem: 286

Ngày 13/6, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh… Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với gần 3.900 đại biểu tham dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định những nội dung quan trọng tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đã ban hành thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị các đại biểu chủ động nghiên cứu, lắng nghe tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quán triệt tại hội nghị. Sau hội nghị, lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm góp phần sớm đưa các văn bản của Đảng vào thực tiễn.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BCH Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, BCH Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Tiếp đó, đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua. 

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự hội nghị nghe đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (Nghị quyết số 36); Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36. 

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những nội dung được quán triệt tại hội nghị rất quan trọng. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành thắng lợi  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ … Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên…

Nguồn tin: baohungyen.vn