Tài liệu

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
02 02

SỔ TAY BIỂU TƯỢNG CTĐ

43/HD-TƯHCTĐ 20/2/2023

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ HỘI

40/QC-TƯHCTĐ 04/3/2020

QUY CHẾ TÌNH NGUYỆN VIÊN

01 01

BỘ STANDEE